Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego

www.abcsklep.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz zawierania za jego pośrednictwem umów kupna sprzedaży. Właścicielem sklepu internetowego jest firma ABC EKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 153, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343580058,

REGON 38560098300000 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy: KRS 0000829215

 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Firma ABC EKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzi sprzedaż detaliczną

i hurtową:

a) za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: www.abcsklep.pl

b) w punktach sprzedaży bezpośredniej:

NOWY SĄCZ 33-300

ul. Węgierska 153

tel.: +48 18 547 11 36

e-mail: sklep@abcsmart.pl

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

a) Sprzedającym – należy rozumieć przez to firmę ABC EKODOM SPÓŁKA

Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą

w Nowym Sączu;

b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła zamówienie poprzez Sklep oraz dopełniła procedur związanych z potwierdzeniem tego zamówienia zgodnie

z niniejszym Regulaminem;

c) Konsumencie – należy rozumieć przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 22¹

Kodeksu cywilnego);

d) Stronie internetowej lub Sklepie – należy przez to rozumieć, że jest to sklep internetowy działający pod adresem: www.abcsklep.pl

e) Przekazanie przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej;

f) Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą

z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczy środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

g) Punkcie sprzedaży bezpośredniej – należy przez to rozumieć biuro ABC EKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Nowym Sączu: ul. Węgierska 153

3. Zgodnie z art. 384 § 1. Kodeksu cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla stron.

II. TOWARY I CENY

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta.

2. Ceny towarów znajdujących się na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

3. Cena podana przy każdym towarze i koszt dostawy są wiążące dla Stron od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

4. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów wysyłki. Koszty te naliczane są podczas składania

zamówienia, zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy, według cennika dostaw Sklepu.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, zostaną Państwo poproszeni o zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

W przypadku braku takiej akceptacji, zakończenie procedury zamawiania nie będzie możliwe.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, należy prawidłowo dokonać rejestracji, wprowadzając do formularza rejestracyjnego swoje dane personalne bądź firmowe

w miejscach do tego przeznaczonych.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych i teleadresowych oraz do ich aktualizacji – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

4. Kupujący może składać zamówienia przez całą dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien upewnić się, czy produkt może być stosowany zgodnie z zamierzeniem Kupującego. Szczególnie w przypadku wyboru akcesoriów, Kupujący powinien sprawdzić w tabeli kompatybilności (dostępnej na Stronie internetowej) możliwość zastosowania produktu.

6. Po złożeniu zamówienia, w celu potwierdzenia go i przekazania do realizacji, Kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez Sprzedającego, w tym „kliknięcia" na link zawarty w wiadomości e-mail, wysyłanej automatycznie przez Sklep po zarejestrowaniu zamówienia (e-mail jest wysyłany

na adres wskazany przez Kupującego w procesie rejestracji konta).

7. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.

8. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający realizuje zamówienia tylko na terytorium Polski. Wysyłka na adres poza granicami RP realizowana jest za pośrednictwem stron internetowych Sprzedającego, odpowiednich dla danego kraju.

 1. W przypadku, kiedy Sprzedający nie posiada strony internetowej odpowiedniej dla danego kraju, zamówienie poza granice RP musi być indywidualnie uzgadniane

z pracownikiem Sklepu.

10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku płatności przelewem na konto – po zaksięgowaniu pełnej wartości zamówienia;
b) w przypadku odbioru osobistego (poprzez realizację rozumie się przygotowanie zamówienia do odbioru przez Kupującego w punkcie sprzedaży bezpośredniej) – po potwierdzeniu zamówienia.

c) w przypadku płatności kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

11. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju zamawianego produktu i jest podany w jego opisie. Maksymalny czas na wydanie Kupującemu będącemu konsumentem przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia w wydaniu przedmiotu zamówienia, Kupujący będący konsumentem może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może

odstąpić od umowy. W takim przypadku zwrot świadczenia na rzecz konsumenta następuje niezwłocznie.

Zastosowanie znajdują również przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 Kodeksu cywilnego.

12. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji realizowane są po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji, chyba że dostawa zostanie uzgodniona ze Sprzedającym inaczej.

13. Zakupy dokonywane w Sklepie dokumentowane są fakturą VAT lub paragonem.

IV. DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności:

a) przedpłata przelewem;

b) Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.

c) przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży bezpośredniej.

e) przy odbiorze osobistym u kuriera

2. W Sklepie możliwe są następujące opcje dostawy:

a) za pośrednictwem kuriera;

b) poprzez odbiór osobisty.

3. Koszty płatności różnią się w zależności od formy płatności wybranej przez Kupującego. Kupujący pokrywa koszty płatności, o których informowany jest podczas składania zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

4. Koszty dostawy różnią się w zależności od opcji dostawy wybranej przez Kupującego. Kupujący pokrywa koszty dostawy, o których informowany jest podczas składania zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

 1. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się z pracownikiem Sklepu, w celu ustalenia miejsca i terminu odbioru przedmiotu zamówienia. Kupujący obowiązany jest odebrać zamówienie w ciągu 14 dni od dnia w którym został poinformowany o możliwości odbioru.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

A. Uprawnienia z tytułu gwarancji

1. Kupujący ma prawo reklamowania towaru, korzystając z gwarancji udzielonej przez producenta.

2. Szczegóły dotyczące procedury gwarancyjnej określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu. Dokument gwarancyjny określa obowiązki gwaranta, uprawnienia i obowiązki Kupującego oraz termin gwarancji.

3. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

5. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na

ich wykonanie.

B. Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na jej przeznaczenie; została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym celu przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy

zawieraniu umowy.

4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub

innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi

wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt

tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli jednak Kupującym jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu

i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

11. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, a Kupujący wiedział o wadzie

w chwili wydania rzeczy. Postanowienia tego nie stosuje się jednak, gdy Kupującym jest Konsument.

13. Szczególne uprawnienia Kupującego będącego konsumentem:

13.1 Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

13.2 Konsument może żądać: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

13.3 Reklamację można złożyć w dowolnej formie, najlepiej na piśmie, opisując zauważoną wadę i określając żądanie. Pismo reklamacyjne można przekazać osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

13.4 Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

  1. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,

a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  1. Reklamację z tytułu rękojmi, wraz z określeniem żądania, należy zgłosić najpóźniej w terminie 1 roku od momentu zauważenia wady, w każdym wypadku nie później niż w terminie 2 lat od wydania rzeczy.

14. Procedura wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi:

  1. Kupujący powinien złożyć reklamacje na piśmie opisując zauważoną wadę

i określając żądanie. Pismo reklamacyjne można przekazać Sprzedawcy osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

14.2 Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres: NOWY SĄCZ 33-300 ul. Węgierska 153 tel.: +48 18 5471136

e-mail: sklep@abcsmart.pl

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

lub jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

14.3 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt 5.B.10 niniejszego Regulaminu.

14.4 Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

14.5 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.

W powyższym terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o żądaniu obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

C. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu z winy firmy kurierskiej, Kupujący powinien żądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Odbierając przedmiot zamówienia, Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych, wskazujących na uszkodzenie lub otwarcie podczas transportu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru. Tryb postępowania w przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu określa Ustawa

z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

 1. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki podczas transportu tylko wówczas, gdy Konsument wskazał przewoźnika innego, niż oferowanego przez Sprzedawcę.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOWI

1. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia i wskazana przez Państwa (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, za pomocą formularza zwrotu dostępnego w sklepie w panelu klienta, wysłanego:

a) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: ul. Węgierska 153, 33-300 Nowy Sącz, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@abcekodom.pl

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W celu realizacji powyższego uprawnienia należy odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres: ul. Węgierska

153, 33-300 Nowy Sącz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji o wykonaniu prawa

odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Kupujący musi jednak ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów zależy od wybranego przez Państwa sposobu zwrotu towaru, np. cennika obowiązującego w wybranej przez Państwa firmy kurierskiej. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uwaga: Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania

z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania rzeczy.

3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi

w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) zawartej w drodze aukcji publicznej.VI. USŁUGI NIEODPŁATNE

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

2. Usługi wskazane w §7 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany

Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 1. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o

zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.

Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane

z jego działalnością.

Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §7 Regulaminu, danych osobowych,

wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §7 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §7 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §7 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw

pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze

zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo

naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §7 Regulaminu,

w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie

niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

VIII. ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

IX. CHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest prawo polskie.

 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie

Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl